วัดค่าอุณหภูมิ (Temp)

วัดค่าความชื้นในบรรยากาศ (Air)

วัดค่าความชื้นในดิน (Humidity)

กราฟแสดงค่าอุณหภูมิ

(Chart Temp)

กราฟแสดงค่าความชื้นในบรรยากาศ

(Chart Air)

กราฟแสดงค่าความชื้นในดิน

(Chart Humidity)

0
Loading...

Test

Loding 100%

1. ตารางจะแสดงค่าต่างๆดังต่อไปนี้

  • ค่าความชื้นในดิน
  • ค่าคววามชื้นในบรรยากาศ
  • ค่าอุณหภูมิ
  • เวลา 

2. แสดงข้อมูลผ่านตารางโดยทำการรีเซ็ตทุกๆ 5 วินาที

1.ดูค่าความชื้น-อุณหภูมิ

  • เข้าที่รูปไอค่อยด้านบนเพื่อดูค่าความชื้น-อุณหภูมิ

2.ระบบจะรีทุกๆ 1 ชั่วโมง 

  • ค่าอุณหภูมิและความชื้นจะสามารถเก็บข้อมูลอยู่ได้ 1 เดือน